Zpět na titulní stranu...
 Zpět na titulní stranu...
Historie vzniku Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

V osmdesátých letech bylo v předstihu vybráno několik lokalit v okrese Tachov, kde by v budoucnu mohly být založeny skládky komunálního odpadu. Jednou z těchto lokalit byly i pozemky v katastru Lažany, spadající pod obec Černošín.

V roce 1991, kdy končilo platné povolení skládkování tuhého komunálního odpadu za obcí Černošín a připravoval se nový zákon o odpadech, vrátilo se Obecní zastupitelstvo v Černošíně k myšlence, na vybrané lokalitě skládku vybudovat podle nových kritérií.

Stejný problém řešily tehdy i obce Konstantinovy Lázně a Bezdružice. Skládka v Nové Vsi neodpovídala připravovaným předpisům a navíc v katastrech těchto obcí nebyly žádné lokality vhodné k založení nové. Uzavřely s obcí Černošín a Svojšín, která ukládala na černošínské skládce, smlouvu o spolupráci a hned na začátku sdružily finanční prostředky ve výši 400 000 Kč, za které byla pořízena územní studie. Ze studie vyplynulo, že si výstavba vyžádá velké investice a začal se proto hledat finančně silný strategický partner.

27. 7. 1992 proběhlo jednání na OkÚ Tachov, kde město Tachov navrhlo, aby ostatní obce okresu Tachov nebyly na skládce jen zákazníky, ale aby vložily finanční podíl do výstavby skládky a tím by mohly spolurozhodovat o výstavbě a provozu a měly tak zajištěnu možnost skládkování na 40 let. Zástupci města Tachova se nabídli, že vypracují návrh smlouvy o založení sdružení měst a obcí okresu Tachov.

27. 1. 1993 byl na poradě starostů projednán návrh smlouvy o vytvoření Sdružení obcí za účelem výstavby a provozování skládky v Černošíně a odsouhlasen vklad obcí ve výši 650 Kč na jednoho obyvatele.

18. 3. 1993 se uskutečnila první členské schůze a na ní byla podepsána zakladatelská smlouva, zakládajícími byly: města Bor, Planá, Tachov a obce Bezdružice, Broumov, Cebiv, Černošín, Chodová Planá, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Olbramov, Ošelín, Svojšín a Stráž.

V průběhu roku 1993 a 1994 přistoupily další obce a to Halže, Zadní Chodov, Lestkov, Záchlumí, Staré Sedliště, Ctiboř, Úterý, Chodský Újezd, Rozvadov, Brod nad Tichou, Částkov, Hošťka, Studánka a Tisová.

A v roce 2000 přistoupily obce Horní Kozolupy a Kočov.
Sdružení má v současné době 30 členských obcí.

Další aktivity SOČ

27. 6. 1996 členská schůze poprvé vyslechla návrh koncepce třídění odpadu formou sběrných dvorů
3. 10. 1996 schválila členská schůze realizaci výstavby sběrných dvorů a vypracování typového projektu. Typový projekt byl vypracován a již v roce 1997 byla zahájena výstavba sběrných dvorů v členských obcích. Na výstavbu byl schválen finanční podíl sdružení obcí do výše 2/3 celkové ceny nejvýše však 100 000 Kč. V současné době je v provozu 10 sběrných dvorů a ve výstavbě nebo v přípravách dalších 5.
19. 4. 1999 se jednatelka sdružení zúčastnila pracovní schůzky týkající se nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu, která se uskutečnila ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. na OkÚ Domažlice.
25. 5. 1999 schválila členská schůze vstup sdružení do systému EKO-KOM, a. s. Praha.

Uplynulých deset let představuje mnoho úsilí o získání a vhodné vynaložení finančních prostředků, stovky porad a jednání, desítky nelehkých rozhodnutí zvláště tam, kde se sdružení vydalo cestou na níž bylo první.
Výsledkem je dobře fugující organizace, která zabezpečuje v plném rozsahu plnění povinností ukládaných obcím zákonem.