Zpět na titulní stranu...
 Zpět na titulní stranu...
Vývoj společnosti EKODEPON, s. r. o.

Nová legislativa, uzavírání starých skládek a hledání finančně silného partnera na výstavbu nové skládky v Černošíně byly důvody proč byla kromě jiných oslovena firma .A.S.A. Praha.

9. 2. 1992 firmu .A.S.A. Praha navštívilo město Tachov a žádalo o zpracování projektu na další využití, případně rekultivaci skládky Pořejov. Firma .A.S.A. Praha přislíbila zpracovat projekt rekultivace a současně nabídla městu Tachov ukládat odpad na připravovanou skládku v Černošíně.

5. 11. 1992 podepsala ing. Tomášková za obec Černošín, představitele sdružení obcí, s firmou .A.S.A. Praha "Smlouvu o uzavření smlouvy na vytvoření společného podniku pro vybudování skládky odpadů v Černošíně".

14. 12. 1992 firma .A.S.A. Praha oznámila, že podle ekonomické studie se návratnost investic při plánovaném množství odpadu prodlužuje na 6 až 7 let, což je pro firmu nerealizovatelné a proto má úmysl od smlouvy odstoupit. Obce se rozhodly, že budou v akci pokračovat i za cenu toho, že v prvních letech provozu bude skládka nevýdělečná, a že přistoupí k výstavbě po etapách.

26. 4. 1993 oznámila .A.S.A. Vídeň, že má zájem na výstavbě a provozování skládky Černošín i v případě, že nebude mít majoritní podíl.

30. 8. 1993 Firma .A.S.A. Vídeň předložila návrh smlouvy o formě obchodní společnosti.

17. 6. 1994 byla po několikaměsíčních jednáních podepsána Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezením .A.S.A. Černošín společníky a jejich vklady:
66 % Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky v Černošíně
34 % .A.S.A. Intermational Holding GmbH Vídeň, Rakousko.
Jednatelem společnosti se stal ing. Král z firmy .A.S.A. Praha.

13. 10. 1994 valná hromada společníků rozhodla o rozdělení a převodu části obchodního podílu společníka Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín ve výši 15 % vkladu. 15% podíl odkoupila firma LEKURYS, a.s. se sídlem v Plzni.

Od 14. 6. 1994 do 18. 12. 1996 vykonávali ve firmě .A.S.A. Černošín manažerskou činnost pracovníci společnosti .A.S.A. Praha.

18. 12. 1996 byl jmenován nový jednatel pan ing. Petr Strankmüller.

30. 4. 1998 byla podepsána smlouva o převodu obchodního podílu společnosti .A.S.A. International Holding GmbH Vídeň na SOČ (Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín).

18. 5. 1998 zaniká společnost .A.S.A. Černošín a zapisuje se nové obchodní jméno společnosti - EKODEPON s.r.o.

25. 5. 1999 požádal společník LEKURYS a.s. o půjčku se splatností do 30. 6. 2001 a tato půjčka mu byla poskytnuta. Jelikož firma LEKURYS nemohla dostát svým závazkům, Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín získalo jako zástavu za poskytnutý úvěr nemovitý majetek ve formě objektů sběrných surovin v Plané a Tachově a dále objekt rekreačního střediska v Nových Hamrech.

9. května 2001 byl usnesením Krajského soudu v Plzni zapsán na základě odprodeje 15% podílu společnosti EKODEPON s.r.o. jediný společník se 100% obchodním podílem - Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín.

Služby poskytované společností EKODEPON s. r. o. a podnikatelská oprávnění:
- Podnikání v oblasti nakládání s odpady (Živnostenský list)
- Koupě zboží a prodej (Živnostenský list)
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (Koncesní listina)
- Vnitrostátní doprava (Koncesní listina)
- Ubytovací služby (Živnostenský list pro Nové Hamry)
Rozšíření služeb bylo podmíněno i získáním dalších oprávnění, které jsou nezbytně nutné pro výkon výše uvedených činností.

Od 1. 1. 2000 zahájila společnost EKODEPON s.r.o. svoz komunálního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu svojí vlastní technikou. V současné době firma disponuje čtyřmi speciálními vozidly pro svoz odpadů.

V roce 2001 byla zahájena příprava výstavby další etapy Skládky. Kapacita zaplněné první etapy je 130 000 m3, kapacita nově postavené etapy je 290 000 m3 a kolaudační řízení probéhlo koncem roku 2002. Zároveň se stavbou II. etapy skládky byla realizována rekultivace již zaplněné I. etapy a na této zrekultivované ploše byla vybudována kompostárna bioodpadů, která je momentálně ve zkušebním provozu a po schválení provozního řádu proběhne kolaudace této stavby. Pro provoz kompostárny byl zakoupen speciální nakladač pro zakládku kompostu a štěpkovač pro drcení dřevního odpadu.

Pracovníci společnosti EKODEPON s.r.o. sledují stále vývoj nové legislativy v odpadovém hospodářství, reagují na změny, poskytují SOČ legislativní servis - seznamování s novinkami a navrhují nová opatření pro bezproblémové nakládání s odpady podle požadavků zákona. Dále se podílí na vypracování krajské koncepce pro nakládání s odpady.

V souladu s novou legislativou již v předstihu řeší ve spolupráci se SOČ nově vzniklé problémy spojené s nutností investičních akcí jako například:

- recyklační dvůr stavebních odpadů
- řešení problematiky likvidace skládkového plynu
- záměr na výstavbu třídící linky s lisovacím zařízením
- záměr výstavby překládací stanice komunálních odpadů
- výstavba stanice pro čištění průsakových vod ze skládky

Spojením již provozovaných služeb s výše uvedenými plánovanými aktivita vznikne významné odpadové centrum pro celý region SOČ.