Zpět na titulní stranu...
 Zpět na titulní stranu...

Usnesení z jednání členské schůze SOČ,
konané dne 5. června 2003 v Černošíně


Členská schůze SOČ, konaná dne 5. 6. 2003

I.  bere na vědomí
1)  kontrolu usnesení
2)  zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SOČ
3)  informaci jednatelky SOČ o odstranění nedostatků zjištěných při provádění přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SOČ
4)  informaci jednatelky SOČ o rezignaci a ukončení pracovního poměru dohodou
II.  ukládá
1)  radě SOČ vypovědět smlouvu o nájmu se Západočeskými sběrnými surovinami, a.s. nejpozději do 15.6.2003
2)  radě SOČ vyhlásit výběrové řízení na nového jednatele SOČ
III.  schvaluje
1)  program jednání členské schůze
2)  návrhovou komisi ve složení: Bezpalec František, Soulek Jan
3)  ověřovatele zápisu: Válová Miroslava, Podlipský František
4)  kupní smlouvu o prodeji nemovitosti
5)  smlouvu o poskytnutí úvěru
IV.  pověřuje
1)  radu SOČ vyhlášením výběrového řízení na nového jednatele SOČ
V.  odvolává
1)  PaedDr. Karla Rožánka z rady SOČ
VI.  volí
1)  p. Karla Týzla, starostu obce Konstantinovy Lázně, členem rady SOČ

Miroslav Plincelner                
předseda SOČ