Zpět na titulní stranu...
 Zpět na titulní stranu...

Vyúčtování příjmů a výdajů SOČ za rok 2002

příjmy
text částka v Kč
EKO-KOM 1 361 842,-
Kočov - doplatek členského příspěvku 46 150,-
Platby - sběrné dvory 269 832,-
Pronájem sběren (Tachov a Planá) 74 563,-
Pronájem pozemku Lesy ČR 6 000,-
Ekodepon úroky z půjčky 422 004,-
Úroky z účtů 59 775,-
příjmy celkem 2 240 166,-
výdaje
text částka v Kč
EKO-KOM 791 888,-
Daň z nemovitostí 3 299,-
Daň z příjmů 94 358,-
Sběrné dvory - Bezdružice, Kočov 200 000,-
Nákup pozemků 1 284 100,-
Nájemné 48 468,-
Dotace povodeň 10 000,-
Dotace ČČK 50 000,-
Režie sdružení 238 582,-
příjmy celkem 2 720 695,-

Rozpočet na rok 2003 - schválený členskou schůzí dne 27. 3. 2003


příjmy
SU AU § položka text částka v Kč
235 0 3722 2111 EKO-KOM 2 003 000,-
235 0 3722 2131 nájemné z pozemků 7 000,-
235 0 6310 2141 úrok z půjčky 560 000,-
235 0 6310 2141 úroky z vkladů 20 000,-
235 0 3722 2132 nájemné z nemovitostí 86 000,-
  příjmy celkem 2 676 000,-
výdaje
SU AU § položka text částka v Kč
232 10 3722 5011 odměny za práci 120 000,-
    3722 5021 ostatní osobní výdaje 6 000,-
    3722 5031 sociální pojištění 31 200,-
    3722 5032 zdravotní pojištění 10 800,-
    3722 5136 knihy, tisk 10 000,-
    3722 5137 drobný hmotný majetek 10 000,-
    3722 5139 materiál 20 000,-
    3722 5161 služby pošt 8 000,-
    3722 5162 telefon 12 000,-
    3722 5163 služby bank 8 000,-
    3722 5164 nájem 40 000,-
    3722 5165 nájem půda 7 000,-
    3722 5166 konzultace a poradenství 40 000,-
    3722 5167 školení 5 000,-
    3722 5168 služby zpracování dat 5 000,-
    3722 5169 ostatní služby 2 000 000,-
    3722 5171 opravy 5 000,-
    3722 5172 programové vybavení 5 000,-
    3722 5173 cestovné 20 000,-
    3722 5175 občerstvení 30 000,-
    3722 5179 výročí 10 let 50 000,-
232 10 3599 5222 dotace ČČK 50 000,-
232 10 3722 5362 daně a poplatky 150 000,-
232 10 3722 5901 rezerva 33 000,-
výdaje celkem 2 676 000,-
Sumář rozpočtových příjmů na rok 2003
Nedaňové příjmy (třída 2)
položka druh příjmu částka v Kč
3722/2111 Příjmy z poskytovaných služeb 2 003 000,-
3722/2112 Příjmy z prodeje zboží  
3722/2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 000,-
3722/2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 86 000,-
3722/2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí  
6310/2141 Příjmy z úroků (půjčka, běžný účet) 580 000,-
Celkem nedaňové příjmy (třída 2) 2 676 000,-
Sumář rozpočtových výdajů na rok 2003
Výdaje celkem z toho neinvestiční výdaje z toho investiční výdaje
2 676 000,- 2 676 000,- 0,-
Celkový přehled rozpočtu na rok 2003
Příjmy celkem: 2 676 000,-
Výdaje celkem: 2 676 000,-
Saldo (příjmy mínus výdaje) 0,-
Financování
8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0,-
8114 Uhrazené splátky krátkodobých půjček 0,-
8115 Změna stavu na bankovním účtu
(zapojení přebytku hospodaření)
0,-